GDPR – zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat IČ 09567712 se sídlem: Rakovnická 516, Kladno Rozdělov, 272 04 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Rakovnická 516, Rozdělov, 272 04 Kladno

email: info@vystavnimorcata.cz

telefon: +420 733 503 419

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává výhradně osobní údaje, které jste mu poskytl(a) při registraci, nebo, které jste si vyplnil(a) na Vašem profilu.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro poskytování služeb plynoucí z Vašeho členství v klubu.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Poskytování služeb správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Plnění povinností plynoucích ze zákonů, které se týká některých účetních dokumentů a dokumentů souvisejících se samotnou existencí spolku. Podrobnosti v zákoně o archivnictví a spisové službě zákon č. 499/2004 Sb. (dále jen „Archivní zákon“), a zákoně č. 563/1991 o účetnictví.
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Váš souhlas se zveřejněním profilu vaší chovatelské stanice na našich stránkách na základě kterého můžete sami určit, zda údaje o vaší chovatelské stanici budou viditelné pro ostatní návštěvníky či nikoliv.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • Výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení registrace vaší chovatelské stanice u českého svazu chovatelů, zaplacení svazu chovatelů za členskou známku, odeslání členské známky Vám (jméno a adresa, kontakt), zápisem na školení apod. poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění našich služeb. Údaje se budou dále používat pro zasílání věcných cen v soutěžích našeho klubu. Bez poskytnutí osobních údajů není možné ze strany správce plnit služby a nemůžete se tak stát členem.
 • Plnění zákonných povinností a případné poskytování údajů orgánům státní správy, která si může dokumenty vyžádat k náhledu a kontrole podle v zákona o archivnictví a spisové službě zákon č. 499/2004 Sb. (dále jen „Archivní zákon“), a zákona č. 563/1991 o účetnictví
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Propagace a prezentace profilu vaší chovatelské stanice na stránkách vystavnimorcata.cz všem návštěvníkům.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a lhůt které udávají výše zmíněné zákony (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující hostingové a cloudové služby
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Pokud chcete nějaké právo využít, obraťte se na nás emailem a my se vám ozveme.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:
  1. Šifrování komunikace mezi webovým prohlížečem a serverem pomocí protokolu HTTPS (Hyper Text Transfer Protokol Secured)
  2. Pravidelné aktualizace PHP
  3. Využití českých hostingových služeb
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním vašich údajů pomocí registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020.