Zápis ze schůze 13.1.2024

20 Led, 2024

Zápis ze schůze 13.1.2024

Zápis z online členské schůze 13.1.2024

Svolala: Michaela Karasová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace
(www.vystavnimorcata.cz) a zasláním pozvánky do emailové schránky členů

Předsedala: Anna Prikrtová
Zapisovala: Veronika Grossmanová

Datum a místo konání: 13.1.2024, chatovací místnost Google Meet
Přítomni: celkem 21 z 33, 16 řádných členů a 5 přidružených členů, plné moci: Petra
Tomášková, Dagmar Brtůšková

Záznam nebyl pořizován.

Program schůze:
• Zahájení a přivítání členů
• Přizvání předsedkyně kontrolní komise Elišky Poláškové s hlasem poradním
• Zvolení mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu
• Kontrola usnášení schopnosti členské schůze
• Schválení nových členů
• Program schůze a jeho schválení
• Shrnutí roku 2023 – pořádané akce a výstavy
• Hospodaření za rok 2023, plán rozpočtu a hospodaření roku 2024
• Zpráva kontrolní komise
• Plány akcí na rok 2024
• Členské příspěvky pro rok 2024
• Zprávy z UOK
• Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí
• Diskuze
• Usnesení a návrhy
• Ukončení

Ad1) Anna Prikrtová, místopředsedkyně, v 20:05 zahájila schůzi a přivítala přítomné členy.

Ad2) Mandátová a volební komise byly sloučeny. Zvoleni – Petr Tejml, Veronika

Grossmanová a Michaela Karasová. Zápis provede Denisa Vítková, ověřovatelem zápisu
budou ostatní členové výboru- Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Veronika
Grossmanová. Návrhová komise byla zvolena Anna Prikrtová, Petr Tejml, Eliška Poláčková.
Členská schůze schválila komise – pro 26, proti 0, zdrželo se 0 (26-0-0)

Ad3) Mandátová komise sdělila, že schůze je usnášení schopná.

Ad4) Anna Prikrtová představila program schůze

Ad5) Schválení nových členů Dana Daňhová, Petra Borota. Členská schůze schválila komise –
pro 26, proti 0, zdrželo se 0 (26-0-0)

Ad6) Shrnutí roku 2022 sdělila předsedkyně organizace Michaela Karasová.
• Klubová výstava na Flóře Olomouc – workshop, nové brožury, klubový vítěz
• Přátelská výstava ve Štěpánově – navazování kamarádských vztahů mezi chovateli
• Cavy Academy – 4.3. jednodenní seminář v Praze: přednášeli P.Tejml (zoohygiena
chovu), Eliška Poláčková (genetika). Druhý seminář
11.-12. 11. víkendový seminář Bohuňovice u Olomouce: přednášeli Michal Sviatko
(Kalifornská kresba), Eliška Poláčková (Sestavení chovné skupiny ), Jiří Kytner (Hladké
a anglický crested)
• Chovatelský zájezd do Anglie se bohužel nekonal
• Výstava Exotika Lysá nad Labem – zahraniční posuzovatelé Annette Creuzberg
Mikkelsen a Nete Dietrich, poděkování za organizaci výstavy Petru Tejmlovi, zajištění
kokard a plastových přepážek do klecí Evě Švecové
• Cavy report

Ad7) Hospodaření za rok 2022 představila jako pokladník Veronika Grossmanová. Sdělila
stav financí k 31.1.2023. Klubové výstavy se částečně dotují z prodaných reklamních
předmětů. Po uzavření účetnictví 2023 bude toto k dispozici k nahlédnutí. Pokladník
představil plán hospodaření pro rok 2024 a členská schůze jej vzala na vědomí.

A8) Zpráva kontrolní komise – Proběhla kontrola peněžního deníku a kontrola hospodaření
organizace. KK neshledala žádné nedostatky v hospodaření, výbor nakládá s prostředky
organizace účelně.
1) Doporučuje činnost směřovat tak, aby zůstala zachována vzniklá finanční rezerva.
2) Navrhuje i nadále realizovat chovatelské výjezdy do zahraničí za účelem nejen rozšíření
rozhledu členů organizace ale i posílení a navazování nových přátelských vztahů mezi
chovateli.
3) Je vhodné pokračovat v osvětové činnosti, jako optimální se jeví organizace dvou
přednáškových víkendů ročně.
4) návrhová komise navrhuje udržovat úzké vztahy s uok a dalšími organizacemi zvláště při
pořádání EV, dále pořádat vzdělávací akce a výstavy,

Ad9) Plány na rok 2024 představila Michaela Karasová
• jarní. seminář Cavy Academy – místo: Praha, MVDr. Nikola Koller, Ing. Milan Škoda
• Jaro 2024 – Klubová výstava na Floře
• Léto – červenec Přátelská výstava Štěpánov
• Říjen 2024 – 4. výstava Exotika Lysá nad Labem
• Podzim 2024 – Cavy Academy Bohuňovice
• Propagační předměty – rozšíření portfolia propagačních předmětů

Ad10) Zprávy z UOK. Na základě splněných podmínek uznávacího řízení a diskuze
posuzovatelů sbor posuzovatelů morčat doporučuje ÚOK CHHL zařadit barvu lavender mezi
standardní barvy. o Barevné varianty náležící k barvě lavender mají stejné označení jako u
barvy blue (amber, champagne, vanilla, bílá)
Na základě zaslané žádosti chovatelů cuyů a předložených argumentů a zkušeností bylo
schváleno vyřadit polydaktylii (mnohoprstost) z lehkých vad a přidat mezi specifika plemene.
Na základě diskuse posuzovatelů ale mezi lehké vady zařazeny paspárky (volné prsty).

Ad11) Členské příspěvky 2024 – Anna Prikrtová sdělila, že dojde k navýšení členských
příspěvků pro rok 2025 z důvodu navýšení odvodů ČSCH. odsouhlaseno

Ad12) Volba zástupců na Ústřední konferenci delegátů chovatelských sekcí – bude se konat
pravděpodobně v květnu. Vzhledem k vytíženosti členů navrhujeme 3 možné delegáty, z
nichž bude později vybrán jeden. Navržení jsou Petr Tejml, Michaela Karasová, Anna
Prikrtová.
Petr Tejml – odsouhlaseno
Michaela Karasová – odsouhlaseno
Anna Prikrtová – odsouhlaseno

Ad 13) Diskuze
• Dotaz, zda již je znám přesný termín výstavy v Olomouci. Odpovídá Anna Prikrtová. 3.
Klubový šampionát se uskuteční první víkend v květnu.
Ad 11) Usnesení a návrhy:
• Mandátová komise spočítala přítomné dospělé členy a plné moci. Schůze byla
usnášení schopná.
• Členská schůze bere na vědomí shrnutí roku 2023, zprávu o hospodaření 2023,
zprávu KK, navýšení členských příspěvků.
• Usnesení návrhové komise: doporučuje nadále udržovat přátelskou spolupráci
s nadřízenou ÚOK, pokračovat v pořádání klubových výstav, uspořádat dvě školení
Cavy Academy
• Zápis ze schůze bude zveřejněn na webu organizace vystavnimorcata.cz

Ad 14) Závěr a ukončení schůze
Členové výboru poděkovali členům za účast na online schůzi, přejí hodně úspěchů do
nového roku. Anna Prikrtová ve 19:52 schůzi ukončila.
Ověřila Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Denisa Vítková, Veronika Grossmanová 14. 1.
2024