Členská schůze 13.12.2021

20 Pro, 2021

Členská schůze 13.12.2021

Zápis z online členské schůze 13.12.2021

 

Svolala: Michaela Karasová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace (www.vystavnimorcata.cz) a zasláním pozvánky do emailové schránky členů

Předsedal: Josef Krobot

Zapisovala: Denisa Vítková

Datum a místo konání: 13.12.2021, chatovací místnost Google Meet

Přítomni:  celkem 40, 39 řádných členů a 1 řádný MCH viz soupiska; plné moci: Jiří Kytner, Eva Jarošová, Martin Zachara, Petra Tomášková, Jaroslava Kladivová

Záznam nebyl pořizován.

Program schůze:

 • Zahájení a přivítání členů
 • Zvolení mandátové a návrhové komise, ověřovatele zápisu
 • Kontrola usnášení schopnosti členské schůze
 • Program schůze a jeho schválení
 • Oznámení výboru organizace o odstoupení předsedy J. Krobota a kooptace nové předsedkyně M. Karasové
 • Shrnutí roku 2021
 • Hospodaření za rok 2021
 • Plány na rok 2022
 • Členská základna, přivítání členů a členské příspěvky 2022
 • Usnesení a návrhy
 • Diskuze
 • Ukončení

Ad1) J. Krobot v 19:00 zahájil schůzi a přivítal přítomné členy.

Ad2) Mandátová a návrhová komise byly sloučeny. Zvoleni – A. Prikrtová (předsedkyně), P. Tejml, V. Grossmanová a D. Vítková. Zápis provede D. Vítková, ověřovatelem zápisu bude A. Prikrtová.

Členská schůze schválila komise – pro 39, proti 0, zdrželo se 0 (39-0-0)

Ad3) Mandátová komise sdělila, že schůze je usnášeníschopná. Ze 70 řádných dospělých členů je přítomno 34, plné moci 5, celkem 39. 1 MCh nemá právo hlasovat.

Ad4) J. Krobot představil program schůze, základna hlasovala (39-0-0)

Ad5) J. Krobot oznámil odstoupení z funkce předsedy organizace ke dni 13.12.2021. Výbor se na své schůzi ze dne 30.11.2021 rozhodl kooptovat Michaelu Karasovou za předsedkyni SZOCHVM jednohlasně. J. Krobot sdělil své důvody a vyzval členy k aktivnímu zapojení do dění organizace a upozornil na další volby za 3,5 roku.

Ad6) Shrnutí roku 2021 sdělila místopředsedkyně organizace A. Prikrtová.

 • novinky na webu organizace – update uživatelských účtů
 • Cavy report – poděkování redakční radě. Od roku 2022 bude vydáván čtvrtletně. Doufáme, že již bude možné pořádat více akcí a setkání chovatelů.
 • Cavy Academy – první seminář proběhl 4. a 5. září 2021 v Bohuňovicích u Olomouce, zúčastnilo se 28 studentů. Přednášeli P.Tejml (standardy a výstavy, výživa), A. Prikrtová (péče o morče a příprava na výstavu) a J. Krobot (Organizace chovu morčat v ČR).
 • Výstava Exotika Lysá nad Labem
 • Rozšíření portfolia propagačních předmětů

Ad7) Hospodaření za rok 2021 představil pokladník Jakub Liška. Sdělil stav financí k 30.11.2021 (hotovost 14 804 Kč a účet 75 433,52 Kč). Akce organizace (Cavy Academy, Exotika) zhodnotil jako ziskové. Po uzavření účetnictví 2021 bude toto k dispozici k nahlédnutí.

 • J.Liška se omluvil za opožděné zasílání kartiček novým členům. Od roku 2022 tuto agendu povede M.Karasová.

Ad8) Plány na rok 2022 představila M. Karasová

 • 3.2022 2. seminář Cavy Academy – místo: ČSCH, Maškova 3, Praha 8. Témata – Zoohygiena a genetika
 • Jaro 2022 – klubová výstava na Moravě (místo bude upřesněno)
 • Léto/podzim – 3.seminář (dvoudenní) Cavy Academy (Morava)
 • Říjen 2022 – 2.výstava Exotika Lysá nad Labem
 • Propagační předměty – výzva pro členy, aby zasílali své návrhy a tipy na nové reklamní předměty, o které by měli zájem

Ad9) Členská základna, přivítání členů a členské příspěvky 2022

Členská schůze hlasovala o návrhu ponechat výši členských příspěvků na rok 2022.

(39-0-0)

Členské příspěvky na rok 2022 je možné hradit od 20.12.2021 na účet organizace (přesné informace na www.vystavnimorcata.cz).

Členské příspěvky na rok 2022:

Typ členství Dospělý chovatel Mladý chovatel
Řádné 700 Kč 445 Kč
Přidružené 380 Kč 250 Kč
Členství pro zájemce ze zahraničí 820 Kč 600 Kč

+ jednorázový poplatek za registraci nového člena 200 Kč (MCH 150 Kč)

+ premium členství 300 Kč

+ časopis Chovatel  (360Kč/385 Kč)

Ad 10) Usnesení a návrhy:

 • Mandátová komise spočítala řádné dospělé členy (70), nadpoloviční většina pro usnášeníschopnou schůzi je 36. Přítomno 34 řádných členů, 1 MCH a 5 plných mocí. Hlasovat může 39 členů. Schůze byla usnášení schopná.
 • Členská schůze schválila výši členských příspěvků. Hlasovalo 39 řádných členů. Pro bylo 39, proti 0 a zdrželo se 0.
 • Členové jsou vyzváni k zasílání nápadů a podnětů v oblasti propagačních materiálů organizace, webu a zpravodaje.
 • Při změně z prémiového členství na normální je potřeba dát vědět výboru organizace.
 • Od 13.12.2021 má organizace novou kooptovanou předsedkyni M. Karasovou
 • Zápis ze schůze bude zveřejněn na webu organizace vystavnimorcata.cz
 • Výbor organizace by měl předem oznámit možnost kandidovat do výboru organizace, nové volby budou za 3,5 roku.

Ad 11) Diskuze

 • Žádost o informaci ohledně webu. Jak dostat svou CHS na mapu – návod je přímo na výstavnimorcata.cz, v případě, že nebude přidání úspěšné, kontaktujte výbor na emailu info@vystavnimorcata.cz
 • Kontrolní komise – zpráva KK nebyla přednesena. Předsedkyně M.Bistrá je v nemocnici. Po návratu proběhne schůzka s výborem a zveřejnění zprávy.
 • Cavy Academy – zájem o téma „Nemoci morčat“. Témata jsou již určena, ale návrh bude brán v potaz při dalším plánování.
 • Tejml oznámil, že Sbor posuzovatelů podal návrh k ÚOKCHMH na rozdělení ÚOK na chovatele morčat a chovatele hlodavců.
 • Dotaz na prodej morčat podle právního systému. Doporučeno obrátit se na odborníka v oblasti tohoto typu práva. SZOCHVM vyzvala členy, kdyby měli někoho známého nebo nějaký tip, ať dají vědět.

 

Ad 12) Závěr a ukončení schůze

Členové výboru poděkovali členům za účast na online schůzi. J. Krobot ve 20:18 schůzi ukončil.

Ověřila A. Prikrtová, 14.12.2021