Registrační řád

11 Led, 2021

Registrační řád

21.12.2020 proběhla elektronická schůze ÚOK CHHL, která schválila k 1.1.2021 registrační řád pro morčata vypracovaný sborem posuzovatelů morčat.

Registrační řád pro morčata

Pro zabezpečení evidence chovných jedinců a pro provádění plemenářské práce v chovech morčat chovatelů organizovaných v Českém svazu chovatelů, z. s. se provádí registrace morčat podle stanovených zásad tohoto řádu:

I. Obecné zásady

1. Správu průkazů původu a jejich archivu – plemenné knihy morčat, zajišťuje Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců (ÚOK CHHL). Informace z plemenné knihy se podávají za poplatek na základě písemné žádosti a doložení členství v ČSCH, z.s. Výši poplatku určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz). Informace budou vyhledány pouze na základě registračních čísel.

2. Registrují se morčata jen členů ČSCH, z.s. Registrace probíhají na výstavách po dokončení posuzování dle pokynů pořadatele. V jiných případech jde o individuální dohodu mezi žadatelem o registraci a posuzovatelem (registrátorem).

3. Registrovat morčata smí jen posuzovatel morčat evidovaný na seznamu posuzovatelů morčat ÚOK CHHL (aktuální seznam řádných posuzovatelů je dostupný na www.rodent.cz).

4. Za registraci a případné vydání originálního průkazu původu ÚOK CHHL se vybírají poplatky, výši poplatku určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz)

II. Registrační čísla

1. ÚOK CHHL přiděluje číselné řady registračních čísel ve spolupráci se sborem posuzovatelů jednotlivým posuzovatelům ÚOKCHHL.

2. Registrační číslo se skládá z čtyřmístného pořadového čísla, lomítka a posledního dvojčíslí roku, v němž je zvíře registrováno xxxx/xx u plemen ze standardu A. U plemen standardu B se před registrační číslo uvádí velké počáteční písmeno příslušného plemene Xxxxx/xx

III. Předpoklady zvířete, které se má registrovat

1. Morčata k registraci musí být v dobrém zdravotním stavu a kondici bez vnějších parazitů, chovu schopná, samice nesmí být březí.

2. Registrují se pouze zvířata odpovídající standardu A a B daného plemene a barvy. Morčata musejí mít v době registrace minimální váhu 500 g. Věk zvířete nerozhoduje, ale je žádoucí vyčkat s registrací do doby ukončeného vývoje všech pro plemeno typických znaků (morfologické znaky, struktura, kvalita a délka srsti, plné vybarvení).

3. Registrují se i zvířata, u kterých nemůže majitel prokázat původ. Musí však odpovídat požadavkům uvedeným v bodě 2.4.

Výjimky:
● vícebarevná morčata, která nemají požadované procentuální zastoupení jiné barvy (např. červené morče s bílou lysinkou, které není 25%, také bude zaregistrováno). Toleruje se také asymetrické rozložení.
● u amerického cresteda se při registraci požaduje minimálně 1/2 bílé korunky, toleruje se malé množství bílé barvy na nose. Bílá barva z korunky může zasahovat maximálně do zátylku.
● morčata cuy musí mít v době registrace minimální váhu 700 g a být po obou rodičích cuy.

IV. Postup při registraci

1. Posuzovatel před registrací zvíře prohlédne, zda odpovídá standardu a podmínkám registračního řádu.

2. Majitel je povinen k registraci přinést členský průkaz (v případě, že do doby registrace nemá vydaný členský průkaz hlavním spolkem, musí tento fakt doložit jinak) a doklad o zaplacení členství na příslušný rok (např. výpisem z účtu, dokladem od mateřské ZO, SZO atd.). Dále je povinen přinést průkaz původu morčete a jeho kopii k uložení do plemenné knihy s vyplněným majitelem morčete a kompletní adresou.

3. Potvrzení registrace:
a. pokud není zvíře vhodné k registraci
▪ majitel zvířete neplatí registrační poplatek
b. pokud je zvíře vhodné kregistraci
▪vyplní registrační číslo do průkazu původu morčete i do jeho kopie a potvrdí průkaz původu svým podpisem a razítkem
▪posuzovatel je oprávněn do PP vpisovat poznámky dle potřeby, poznámky je nutné zaznamenat do originálu majitele, tak do kopii pro plemennou knihu
▪ na kopii průkazu původu morčete napíše poznámku VYDAT, pokud majitel chce, vydat průkaz původu od ÚOK CHHL. (Jedná se o zaslaný stejnopis pro majitele.) Posuzovatel pak PP k vydání bezodkladně předá k zpracování.

5. Posuzovatel vybere od majitele poplatek za registraci morčete. Výši poplatku určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz).

4. Posuzovatel je povinen:
▪zapsat morče do elektronické evidence dle pokynů správce plemenné knihy
▪PP odevzdávat správci plemenné knihy průběžně (do konce června a do konce listopadu daného roku)
▪Poplatky za registrace odevzdává minimálně na konci každého pololetí (do konce června a do konce listopadu daného roku) dle pokynů správce plemenné knihy.

V. Vydávání průkazu původu chovatelem

1. Originály PP morčat s hlavičkou ČSCH, z. s. může chovatel vystavit jen mláďatům, která mají alespoň jednoho z rodičů registrovaného.

2. Chovatel ČSCH z. s. vydává průkazy původu morčat (PP) k narozeným mláďatům ve svém chovu, pokud vzhledem ke svému věku odpovídají standardu a nemají žádnou z hrubých vad a jsou vhodná k registraci chovných zvířat dle registračního řádu. Pokud není zvíře vhodné k chovu dle standardu a registračního řádu, může chovatel vystavit PP jen s poznámkou o dané vadě, nebo poznámkou „nestandard“.

3. PP morčete vydaný členem ČSCH, z. s. vhodný ke stvrzení registrace musí obsahovat

a. v záhlaví: Český svaz chovatelů, z. s. Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců, úplný název základní organizace nebo specializované základní organizace, v níž platí chovatel řádné členství

b. plemeno, barvu, barvu očí, pohlaví, datum narození morčete dle platného standardu
c. číslo členského průkazu majitele, který zvíře předkládá k registraci

d. dostatečně velké místo na stvrzení registrace (registrační číslo, podpis a razítko posuzovatele) o velikosti min. 5 x 7 cm
e. přehled předků a údaje o majiteli zvířete

4. Vzory PP vydává ÚOK CHHL (dostupné na www.rodent.cz).

VI. Postup správce plemenné knihy

1. ÚOK CHHL jmenuje svou pracovní komisi -Radu plemenné knihy, která zpracovává archiv PP. ÚOK CHHL určuje odpovědnou osobu (správce plemenné knihy), která povede práci na plemenné knize a přiděluje číselné řady registračních čísel.

2. Správce plemenné knihy (ústřední registrátor) odpovídá za formálně správnou a úplnou evidenci registrovaných chovných zvířat.

3. Po obdržení PP od posuzovatelů je povinen je zkontrolovat a založit do archivu.

4. PP k vydání vypíše osoba určená ÚOK CHHL a odešle majiteli zvířete do dvou měsíců od registrace morčete.

5. Správce plemenné knihy spolupracuje s ÚOK CHHL při zpracování celkového přehledu o registraci morčat v ČR za příslušný kalendářní rok.

6. V případě, že posuzovatel neplní povinnosti registrátora, nedodává podklady ke zpracování řádně a včas, správce plemenné knihy ho upozorní emailem, který má uvedený pro oficiální komunikaci. Pokud nedojde k nápravě do 7 dnů, oznámí tuto skutečnost předsedovi sboru posuzovatelů. Pokud ani poté nedojde do 7 kalendářních dnů k nápravě, obrátí se předseda sboru posuzovatelů s řešením na ÚOK CHHL jako na kárný orgán 1. stupně.

VII. Vystavení PP morčeti bez původu

1. ÚOK CHHL může na základě žádosti chovatele vystavit průkaz původu morčete morčeti neznámého původu s dostupnými informacemi, nebo potvrdit PP připravený majitelem. Podmínkou vystavení PP je úspěšná registrace.

VIII. Duplikát průkazu původu

1. Dojde-li ke ztrátě nebo znehodnocení průkazu původu, může chovatel nebo majitel zvířete požádat správce plemenné knihy o vystavení duplikátu.

2. V žádosti o duplikát je chovatel povinen uvést registrační číslo morčete.

3. Správce plemenné knihy na základě písemné žádosti s doložením členství v ČSCH, z. s. vystaví duplikát průkazu původu s poznámkou „DUPLIKÁT“

4. Poplatek za vystavení duplikátu určuje ÚOK CHHL svým usnesením (aktuální výše poplatků jsou dostupné na www.rodent.cz).

VIII. Změny řádu

Změny tohoto řádu podléhají schválení ČSCH, z.s., ÚOK chovatelů hlodavců. Registrační řád byl schválen Ústřední odbornou komisí chovatelů hlodavců dne 21.12.2020 a je platný od 01.01.202

 

Originální Registrační řád pro morčata naleznete na www.rodent.cz