Zápis z online členské schůze 8.12.2022

16 Pro, 2022

Zápis z online členské schůze 8.12.2022

Členská schůze 8.12.2022

 

Zápis z online členské schůze 8.12.2022

Svolala: Michaela Karasová prostřednictvím pozvánky zveřejněné na webu organizace (www.vystavnimorcata.cz) a zasláním pozvánky do emailové schránky členů

Předsedala: Anna Prikrtová

Zapisovala: Veronika Grossmanová

Datum a místo konání: 8.12.2022, chatovací místnost Google Meet

Přítomni:  celkem 38, 23 řádných členů a 1 řádný MCH viz soupiska; plné moci: Veronika Haklová

Záznam nebyl pořizován.

Program schůze:

 • Zahájení a přivítání členů
 • Přizvání předsedkyně kontrolní komise Elišky Poláškové s hlasem poradním
 • Zvolení mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu
 • Kontrola usnášení schopnosti členské schůze
 • Program schůze a jeho schválení
 • Shrnutí roku 2022 – pořádané akce a výstavy
 • Hospodaření za rok 2022, plán rozpočtu a hospodaření roku 2023
 • Zpráva kontrolní komise
 • Plány akcí na rok 2023
 • Klubová soutěž
 • Členské příspěvky pro rok 2023, zrušení premium členství
 • Členská schůze 2023
 • Diskuze
 • Usnesení a návrhy
 • Ukončení

Ad1) Anna Prikrtová, místopředsedkyně, v 20:05 zahájila schůzi a přivítala přítomné členy.

Ad2) Mandátová a volební komise byly sloučeny. Zvoleni – Petr Tejml, Petra Tomášková a Michaela Karasová. Zápis provede Veronika Grossmanová, ověřovatelem zápisu budou ostatní členové výboru- Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Veronika Klobásová. Návrhová komise byla zvolena Eliška Poláčková, Veronika Klobásová, Veronika Grossmanová

Členská schůze schválila komise – pro 38, proti 0, zdrželo se 0 (38-0-0)

Ad3) Mandátová komise sdělila, že schůze není usnášeníschopná. Ze 77 řádných dospělých členů je přítomno 23, plné moci 1, přidružených členů je přítomno 14, celkem přidružených členů je 27, celkem 38 hlasů. 1 MCh nemá právo hlasovat.

Ad4) Anna Prikrtová představila program schůze

Ad5) Shrnutí roku 2022 sdělila předsedkyně organizace Michaela Karasová.

 • Klubová výstava na Flóře Olomouc – workshop, nové brožury, klubový vítěz
 • Přátelská výstava ve Štěpánově-  navazování kamarádských vztahů mezi chovateli
 • Cavy Academy – 5.3. jednodenní seminář v Praze: přednášeli P.Tejml (welfare chovu), Eliška Poláčková (základy genetiky).                                                         Druhý seminář 26.-27. 11. víkendový seminář Bohuňovice u Olomouce: přednášeli Anna Prikrtová (zápis barev), Lenka Fuksová (dlouhosrstá plemena morčat), Petr Tejml (etologie)                                                                                                      Máme první 4 úspěšné absolventy Cavy Acadamy.
 • Chovatelský zájezd Tiel
 • Výstava Exotika Lysá nad Labem- zahraniční posuzovatelé Melanie Polinelli, Darren Fieldhouse, poděkování za organizaci výstavy Petru Tejmlovi, zajištění kokard a plastových přepážek do klecí Evě Švecové, zařízení autobusu do Tielu Marcele Vokáčové
 • Cavy report
 • Chovatelské úterý- krátké články k podpoře chovatelství

Ad6) Hospodaření za rok 2022 představila jako pokladník Veronika Klobásová. Sdělila stav financí k 6.12.2022 (hotovost 21 534 Kč a účet 82 105,53 Kč). Klubové výstavy se částečně dotují z prodaných reklamních předmětů. Po uzavření účetnictví 2022 bude toto k dispozici k nahlédnutí. Pokladník představil plán hospodaření pro rok 2023 a členská schůze jej vzala na vědomí.

A7) Zpráva kontrolní komise – Proběhla kontrola peněžního deníku a kontrola hospodaření organizace. KK neshledala žádné nedostatky v hospodaření, výbor nakládá s prostředky organizace účelně.

Ad8) Plány na rok 2023 představila Michaela Karasová

 • jarní. seminář Cavy Academy – místo: Praha, pokusíme se uspořádat víkendový seminář
 • Jaro 2023 – Klubová výstava na Floře, posuzovatelé Daniel Banasiak, Natalia Paradowska
 • Léto- červenec Přátelská výstava Štěpánov
 • Září- chovatelský zájezd do UK, výstava Royal London Show
 • Říjen 2023 – 3. výstava Exotika Lysá nad Labem
 • Podzim 2023 – Cavy Academy Bohuňovice
 • Propagační předměty – rozšíření portfolia propagačních předmětů

Ad9) Klubová soutěž 2023 –  představila Veronika Grosmanová, soutěž určená pro chovatele a výstavní morčata, sbírání bodů na výstavách klubu a na výstavách pořádaných řádnými členy klubu, vyhodnocení soutěže bude probíhat na klubové akci ke konci roku, příklad ocenění: pracant roku, samice roku, samec roku

 

Ad10) Členské příspěvky 2023 – Anna Prikrtová sdělila, že dochází k navýšení členských příspěvků pro rok 2023 z důvodu navýšení odvodů ČSCH a to u dospělého o 40kč, u mladého chovatele o 15kč. Zrušení premium členství z důvodu nevyužívání výhod členství.

Ad11) Členská schůze na rok 2023- rok volební, opakuje se každých 5let, oznámení o vyvěšení kandidátek do výboru a kontrolní komise organizace na webu vystavnimorcata.cz, termín ukončení zasílání kandidátek je 28. 12. Členská schůze se bude konat 8. 1. 2023 ve 20:00 online, její součástí budou volby do výboru a kontrolní komise.

Ad 12) Diskuze

 • Dotaz od Ludmily Drábkové kvůli datu schůze, účelu schůze- dotaz zodpověděla Anna Prikrtová, doplnila Eliška Poláčková a Michaela Karasová

 

Ad 13) Usnesení a návrhy:

 • Mandátová komise spočítala přítomné dospělé členy a plné moci (38), nadpoloviční většina pro usnášeníschopnou schůzi je 53. Schůze nebyla usnášení schopná.
 • Členská schůze bere na vědomí shrnutí roku 2022, zprávu o hospodaření 2022, zprávu KK, navýšení členských příspěvků, následující termín členské schůze 8.1. 2023 od 20:00
 • Usnesení návrhové komise: doporučuje nadále udržovat přátelskou spolupráci s nadřízenou ÚOK, pokračovat v pořádání klubových výstav, uspořádat dvě školení Cavy Academy

 

Ad 14) Závěr a ukončení schůze

Členové výboru poděkovali členům za účast na online schůzi, přejí krásné Vánoce a hodně úspěchů do nového roku. Anna Prikrtová ve 20:46 schůzi ukončila.

Ověřila Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Denisa Vítková, Veronika Klobsová 11. 12. 2022