Ustavující schůze 28.6.2020

1 Zář, 2020

Ustavující schůze 28.6.2020

Svolal: Ing. Petr Tejml, Ph.D. prostřednictvím pozvánky zveřejněné na facebookové skupině.

Předsedal: Josef Krobot

Zapisovala: Denisa Vítková

Datum a místo konání: 28. 6. 2020 16:30, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy

Přítomni: 15 členů (viz prezenční listina – příloha 1), 3 hosté (Ing. Radek Novotný – místopředseda ÚVV ČSCH; Patrik Prikrt; Petr Dvořáček), 3 členové ÚOKCHHL (Mgr.et Bc. Andrea Kroftová, Ing. Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková)

Program:

 1.       Zahájení a přivítání přítomných členů a hostů
 2.       Představení jednotlivých kandidátů
 3.       Volby
 4.       Výsledek voleb
 5.       Představení vize a cíle nové organizace
 6.       Název, sídlo organizace, zápis do veřejného rejstříku
 7.       Usnesení
 8.       Diskuze
 9.       Závěr

 Ad1) Zahájení a přivítání přítomných členů a hostů

Petr Tejml přivítal přítomné členy a hosty a předal řízení schůze po hlasování Josefu Krobotovi. Podle organizačního řádu chovatelské sekce hlodavců schválené 31.1.2020 bod 1 Základní organizace (ZO) – ustavující schůzi řídí pozvaný zástupce ÚOKCHHL . Toto bylo navrženo přítomným 3 členům ÚOKCHHL, ti doporučili hlasování o řízení schůze. Přítomní členové odhlasovali (16-0-0), že se předsedání schůze ujme Josef Krobot.

Zapisovatelkou byla zvolena Denisa Vítková a ověřovateli zápisu Jakub Liška a Veronika Grossmanová. Zápis bude zveřejněn do doby vzniku webových stránek organizace na facebookové stránce organizace.

Hlasování (16-0-0)

Josef Krobot informoval o přípravném výboru ve složení: Josef Krobot, Anna Prikrtová, Michaela Karasová, Jakub Liška, Denisa Vítková, Petr Tejml.

 Ad2) Volební komise

Volební a mandátová komise byly sloučeny v jednu. Z volby nebyl pořizován zvukový záznam.

Volební komise ve složení: předsedkyně – Daniela Marešová, členové – Martin Zachara, Petra Tomášková

Volba byla odsouhlasena (16-0-0) veřejná.

Přítomno 16 členů a 3 hosté bez hlasovacího práva. Pro zvolení je potřeba minimálně 9 hlasů.

 Ad3) Představení jednotlivých kandidátů

Kandidáti na funkce výboru organizace a KK organizace se představili přítomným.

Kandidát na předsedu: Josef Krobot

Kandidátka na místopředsedkyni: Anna Prikrtová

Kandidátka na jednatelku: Michaela Karasová

Kandidát na pokladníka: Jakub Liška

Kandidátka na členku výboru: Denisa Vítková

Kandidátky do KK organizace: Miloslava Bistrá, Veronika Grossmanová, Veronika Haklová

 Ad4) Volba výboru a KK organizace

Volba probíhala aklamací.

Funkce Jméno Volba PRO Volba PROTI Volba zdržel se Výsledek
Předseda Josef Krobot 16 0 0 ZVOLEN
Místopředsedkyně Anna Prikrtová 16 0 0 ZVOLENA
Jednatelka Michaela Karasová 16 0 0 ZVOLENA
Pokladník Jakub Liška 15 0 1 ZVOLEN
Členka výboru Denisa Vítková 16 0 0 ZVOLENA
Členka KK Veronika Grossmanová 15 0 1 ZVOLENA
Předsedkyně KK Miloslava Bistrá 15 0 1 ZVOLENA
Členka KK Veronika Haklová 16 0 0 ZVOLENA

 Předsedkyně volební komise Daniela Marešová sdělila výsledek voleb. (příloha 2)

 Ad5) Představení vize a cíle nové organizace

Josef Krobot představil vizi nové organizace a přečetl cíle.

 1. Sdružovat členy s důrazem na osobní přístup
 2. Rozšiřovat chovatelskou základnu s důrazem na aktivní podporu nových členů
 3. Motivovat k prezentaci svých odchovů na výstavách
 4. Vzdělávat laickou veřejnost
 5. Zkvalitňovat exteriér chovaných zvířat dle platného standardu s ohledem na zdraví v první řadě
 6. Posunovat chov na profesionální úroveň
 7. Rozvíjet znalosti stávajících členů
 8. Zajistit dostupnost informací a novinek v chovu morčat
 9. Pořádat výstavy, expozice, školení, přednášky, chovatelské akce, publikovat
 10. Zaštítit a podporovat výstavy pořádané členy organizace
 11. Plně využívat sociální sítě, internet a další média
 12. Spolupracovat s dalšími organizacemi v ČR i zahraničí zabývajícími se chovem morčat

 Ad6) Název, sídlo organizace, zápis do veřejného rejstříku

 Název nové organizace : Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat (SZOCHVM)

Hlasování 16-0-0

 Sídlo: Maškova 3, 182 53 Praha 8

Hlasování 16-0-0

 Zapsání do veřejného rejstříku:

–       Zapsání výboru organizace  schváleno 16-0-0

–       Zapsání předsedkyně KK organizace 16-0-0

 Ad 7) Usnesení

 Schůze schvaluje:

 •         Vznik nové Specializované základní organizace chovatelů výstavních morčat (SZOCHVM)
 •         Zvolený výbor SZOCHVM ve složení:

Předseda: Josef Krobot

Místopředsedkyně: Anna Prikrtová

Jednatelka: Michaela Karasová

Pokladník: Jakub Liška

Členka výboru: Denisa Vítková

 Předsedkyně kontrolní komise: Miloslava Bistrá

Členka kontrolní komise: Veronika Grossmanová

Členka kontrolní komise: Veronika Haklová

         Sídlo organizace: Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

 •         Zápis do veřejného rejstříku – celý výbor organizace a předsedkyně KK

Schválení usnesení – hlasování 16-0-0

 Ad 8) Diskuze

 Řešení plateb členských příspěvků a přestupů z jiných organizací do nově založené. Budou k dispozici přestupní lístky, v případě zájmu je kontaktní osobou předseda Josef Krobot.

 Ad 9) Závěr

Josef Krobot poděkoval všem za účast a hladký průběh voleb.

V 18:00 byla schůze ukončena.

 Zapsala: Denisa Vítková

Kontrola zápisu dne 30.6.2020: Jakub Liška, Veronika Grossmanová

 

Zápis bude zveřejněn do doby vzniku webových stránek organizace na facebookové stránce organizace a odeslán Ing. Radkovi Novotnému, jako podklad pro zapsání do spolkového rejstříku.