Slovníček zkratek a pojmů

31 Led, 2022

Slovníček zkratek a pojmů

Protože ve světě chovatelství morčat se objevuje spousta zkratek a pojmů, přinášíme vám vysvětlení těch nejčastějších z nich.

EE – Entente Européenne – Evropský svaz chovatelů pro drůbež, ptactvo, králíky a morčata. EE sdružuje evropské chovatelské kluby jednotlivých odborností. Prezidentem sekce morčat je Jan Schop (NL). Zaštiťuje mezinárodní školení posuzovatelů, Evropské výstavy a speciální evropské výstavy, Evropská standardová komise tvoří Evropský standard. Předsedou Standardové komise je Petr Tejml. www.entente-ee.com

ČSCH – Český svaz chovatelů – je hlavní chovatelský spolek s celorepublikovou působností sdružující chovatele a zastřešující chovatelské organizace, kluby a další pobočné spolky. Sídlo je v Praze, Maškova 3, www.cschdz.eu

ÚOK CHHL – Ústřední odborná komise chovatelů hlodavců, je nejvyšším výkonným odborným orgánem pro řízení chovu a šlechtění dané skupiny zvířat. Schvaluje a eviduje chovatelské stanice, spravuje a vytváří společně se sborem posuzovatelů standard, vyhlašuje soutěž morče šampion a soutěže chovatelských stanic, vytváří posuzovací lístky, vede plemennou knihu, www.rodent.cz

SZOCHVM – Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat. Vznikla 27.9.2020, předsedkyní je Michaela Karasová www.vystavnimorcata.cz

SOCHM – Specializovaná organizace chovatelů morčat, vznikla v červnu 1999, předsedkyní je Andrea Kroftová www.klubmorcat.cz

KK – Kontrolní komise – kontroluje řádný chod organizace a její hospodaření

Členský průkaz – plastová kartička vydávaná Českým svazem chovatelů všem svým členům a členům organizací, klubů a spolků pod ČSCH spadajících. ČSCH vydává kartičky pro členy jednotlivých chovatelských organizací a klubů čtvrtletně.

Číslo členského průkazu – najdete ho na členském průkazu a bude se hodit například při registraci morčat, kdy ho nezapomeňte napsat na přední stranu kopie PP.

Členská známka – holografická samolepka s vyznačeným rokem a zkratkou názvu organizace. Slouží jako potvrzení zaplacení členských příspěvků. Lepí se na členský průkaz. Známky vydává svým členům SZOCHVM.

Řádný člen – v rámci členského příspěvků platí i poplatek ČSCH. Organizace, kde je řádným členem je jeho hlavní, domovskou organizací. Řádným členem může být chovatel pouze v jedné organizaci.

Přidružený člen – platí pouze členský příspěvek organizace, příspěvek pro ČSCH odvádí v jiné organizaci, kde je řádným členem. Přidruženým členem může být ve více chovatelských organizacích. Povinnosti chovatele – vychází ze stanov ČSCH. Zejména mezi ně patří dodržování stanov a nařízení, placení členských příspěvků, ochrana chovaných zvířat a důraz na jejich pohodu, značení zvířat dle platných pravidel v dané organizaci, zdržení se jednání, které by poškozovalo organizaci nebo ostatní chovatele a bylo proti dobrým mravům.

Stanovy ČSCH – soubor společných zásad a ustanovení závazných pro organizace a členy podřízené ČSCH. Celé jejich znění najdete na webových stránkách Českého svazu chovatelů (v horní části stránky).

Chovatel – vlastní chovatelskou stanici, chovná zvířata a cíleně, s péčí a respektem odchovává mláďata podobající se co nejvíce ideálu popsaném ve standardu.

Mladý chovatel – zkratka MCH, chovatel ve věku do 18 let, obvykle má slevu na členství, někdy i na výstavní poplatky. Bývají vyhlašovány soutěže, či kategorie na výstavách pro mladé chovatele.

Chovatelská stanice – zkratka CHS, majitel musí být členem některé z chovatelských organizací, nebo přímo ČSCH. Název chovatelské stanice si nechal schválit na ÚOK CHHL. Chovatelská stanice vlastní a odchovává zvířata s PP.

Standard – podrobný popis ideálního vzhledu (fenotypu) plemen a barev, zmiňuje mimo jiné i popis lehkých a hrubých vad plemen a barevných rázů. Každým chovatelem by měl být dobře znám. Standard najdete ke stažení na webu ÚOK CHHL nebo pak na webu www.vystavnimorcata.cz v rubrice Články->Dokumenty a Předpisy

Registrační řád – shrnuje pravidla pro registraci (uchovnění) morčat. Jeho znění najdete na www.vystavnimorcata.cz v rubrice Články – > Dokumenty a předpisy

PP – průkaz původu – oficiální dokument o původu zvířete. Je zde vyznačen chovatel, organizace, kde řádným členem, informace o zvířeti – plemeno, pohlaví, barva srsti , barva očí, datum narození, počet narozených a odchovaných mláďat a jeho předci v nejméně třech generacích. Je zde místo pro potvrzení registrace a zapsání registračního čísla. Před registrací si majitel na PP napíše i své členské číslo. V České republice může být PP vydáno pouze morčatům, která mají alespoň 1 rodiče registrovaného a jejichž chovatel je členem v některém z chovatelských organizací.

VP – výpis předků – neoficiální dokument o původu zvířete, neobsahuje hlavičku organizace. Důvodem může být například neregistrovaná chovatelská stanice, alespoň jeden rodič není registrovaný. Pokud morče s výpisem předků splňuje standard a podmínky pro uchovnění, může být zaregistrováno a je mu vydán oficiální průkaz původu.

Registrace – jde o uchovnění- schválení zvířete do chovu posuzovatelem morčat a přidělení registračního čísla. Morče, které úspěšně projde registraci je vhodné do chovu a nemá žádnou z hrubých vad, pro kterou by bylo do dalšího chovu nevhodné. Registrace zpravidla probíhá na výstavách, po dohodě s posuzovatelem i individuálně. Úspěšná registrace stojí 30 Kč, za neúspěšnou se neplatí. Je nezbytné přinést morče určené k registraci v odpovídajícím stavu dle registračního řádu, PP morčete a jeho kopii, případně VP, členský průkaz s vylepenou členskou známkou (potvrzením o zaplacení členských poplatku na příslušný rok). Na přední straně PP/VP musí být vypsané číslo členského průkazu majitele morčete a na zadní straně jeho celé jméno a adresa.
Registrační číslo – číslo přidělované uchovněným morčatům při registraci. Je nezbytné pro odchovávání mláďat s PP, pro udělení ocenění v soutěži Morče šampion. Registrační číslo se skládá z čtyřčíslí, lomítka a posledních dvou číslic příslušného roku, kdy bylo zvíře zaregistrováno. Např. 0001/22. V případě skinny, cuy a baldwin se před čtyřčíslí píše první písmeno plemene, tedy, S, B nebo C. Např. B0065/22.

Výstavy – přehlídky zvířat, kde chovatelé mezi sebou soutěží o nejlepší morčata nejvíce se přibližující ideálu. Výstavy posuzují posuzovatelé. Na výstavu se platí zápisné a „klecné“- startovací poplatek za každé zvíře.

Tischschau – tímto slovem se označuje výstava, na kterou si chovatelé vozí vlastní výstavní boxy nebo přepravky.

Sbor posuzovatelů – hlavním posuzovatelem je Petr Tejml. Společně s ostatními posuzovateli registruje, hodnotí na výstavách, školí adepty na posuzovatele a dle potřeb aktualizuje Standard.

Posuzovatel – je proškolený aktivní chovatel morčat, odborník, prošel souborem školení, složil posuzovatelskou zkoušku z teoretické i praktické části. Má právo posuzovat, registrovat, udělovat CAC, společně s ostatními posuzovateli se dále vzdělává, má právo jezdit na evropská školení posuzovatelů, podílí se na tvorbě a aktualizaci standardu, řeší otázky spojené s barevnými rázy a plemeny na vyšší úrovni.

Adept na posuzovatele – je aktivní chovatel, s minimálně 5 letou chovatelskou historií v některé z organizací, který úspěšně složil zkoušku na adepta. Prochází mnoha školeními, přísedí na výstavách u posuzování a zapisuje posuzovateli do posuzovacích lístků. Školení trvá nejméně 2 roky, po splnění všech náležitostí ukončuje své adeptství složením teoretické a praktické posuzovatelské zkoušky.

Posuzovací lístek – záznam z hodnocení morčete na výstavě. Český Posuzovací lístek má 7 položek první tři a poslední jedna jsou pro všechny stejné, další tři položky se liší dle plemen a hodnotí tzv. specifika plemene.

1.Typ a stavba 2.Hlava, oči, uši 3. Hustota a délka srsti /kůže 4., 5., 6. Specifika plemene, 7. Kondice a prezentace
Specifika plemene- specifické znaky plemene které obvykle odlišují dané plemeno od ostatních. Je na ně kladen významný důraz při hodnocení na výstavách a cílem chovatele by mělo být tyto znaky vést k dokonalosti. Jde o položky 4.,5.,6. na posuzovacím lístku. Např. Specifika plemene Coronet – 4.pozice, tvar
a centrum koruny, 5.hříva a licousy, 6.barva specifika plemene us teddy – 4.elasticita, 5.struktura, 6.barva

CAC – převzato z francouzštiny Certificat d‘ Aptitude au Championat, přeloženo jako čekatel na šampionát krásy. Pokud morče získá na výstavě posuzované dle českého standardu 96 bodů a více, dostane na posuzovací lístek červené razítko CAC, hranice pro udělení CACe na výstavě posuzované dle evropského standardu je nejméně 95 bodů, na slovně hodnocené výstavě pak známka „výborný“ (excellent). V případě, že morče získá 5 razítek CAC od nejméně 2 posuzovatelů, může jeho majitel žádat o udělení titulu v soutěži Morče šampion. Soutěž vyhlašuje ÚOK CHHL. Platné podmínky soutěže Morče Šampion najdete na www.vystavnimorcata.cz ve složce Články – > Předpisy a dokumenty nebo na www.rodent.cz

CZCH – Šampion ČR, 5x CAC třída adult
CZJCH – Junior Šampion ČR, 5x CAC ze třídy baby nebo junior, nejvíce 1 karta z třídy adult do 12 měsíců věku
CZGCH – Grandšampion ČR, 10 x CAC
CZICH – Interšampion, nejméně 3x CAC ze zahraničí

Soutěž chovatelských stanic – chovatelé se snaží získat titul CZCH pro co nejvíce svých odchovů ať už ve své chovatelské stanici, nebo v jiné, kde jejich odchov působí. Pokud se 5 morčat s „příjmením „ dané chovatelské stanice stane šampionem, získává chs titul Bronzová chovatelská stanice, 10x CAC Stříbrná chovatelská stanice, 15x CAC Zlatá chovatelská stanice, 30x CAC Platinová chovatelská stanice, 50x CAC Diamantová chovatelská stanice. Soutěž vyhlašuje ÚOK CHHL. Celé znění podmínek soutěže najdete na webu ÚOK www.rodent.cz nebo na www.vystavnimorcata.cz ve složce Články – > Předpisy a dokumenty

Klasifikační stupnice ČR– bodová hodnocení mají své české ekvivalenty a ty pro český standard platí takto: 100-98 bodů vynikající, 97,5-96 výborný, 95,5-94 velmi dobrý, 93,5- 90 dobrý, 89,5 a méně nedostatečný, 0 diskvalifikace.

Standard A – zahrnuje plemena hladké, anglický crested, americký crested, rex, us teddy, švýcarský teddy, rozeta, šeltie, texel, coronet, merino, peruánec, alpaka, lunkarya peruánec, vsechna plemena i v saténu.
Standard B – přechodný standard, zahrnuje plemena skinny, baldwin a cuy, vsechna plemena i v saténu
Standard C – nestandardní morčata a mazlíčci

Fenotyp – soubor všech viditelných znaků – reálný vzhled morčete

Genotyp – soubor genetických informací

Polydaktylie – mnohoprstost, vyskytuje se u plemene cuy, je tendencí chovat cuye bez prstů navíc. U ostatních plemen je mnohoprstost hrubou vylučující vadou.

Zálomek – přehyb na přední části ucha, s viditelnou hranou (jako puk na kalhotách), 2 zálomky jsou hrubou, dědičnou vadou. Často se vyskytnou u mláďat po rodičích s výrazně krátkou hlavou.

Tukový váček – viditelný bílý tukový polštářek pod spodním víčkem překrývající i malou část oka, často jde ruku v ruce s povislým víčkem. 1 váček je lehkou vadou, 2 jsou vadou hrubou a vyřazující..

Odstátá srst na líci – lidově „žábra“ jde o hrubou vylučující vadu. Vyskytuje se u plemen hladké, anglický a americký crested. Srst dostává v místě pod uchem a nejde uhladit.
Ztráta pigmentu v oku – malé bílé plošky dokola rohovky oka, v malém rozsahu jsou lehkou vadou.